Phân biệt bệnh Gumboro với bệnh dịch tả ở gà

Gumboro 735x400

Việc phân biệt giữa 2 bệnh này sẽ có vai trò quan trọng trong quá trình điều chỉnh qui trình chủng ngừa cho những lần nuôi tiếp theo, cũng như cách xử lý cho từng bệnh.

Một số điểm khác biệt mà người chăn nuôi có thể nhận biết như sau:

Tuy nhiên trong thực tế cũng có nhiều trường hợp 2 bệnh này xảy ra cùng một lúc, cho nên biểu hiện của bệnh rất phức tạp và tỉ lệ chết rất cao.

Gumboro 735x400

Tóm lại: Tuổi xảy ra bệnh, thời gian chết và bệnh tích ở mề, ở tuyến Bursa là những biểu hiện chính để phân biệt giữa bệnh Gumboro và bệnh dịch tả gà.